KrakJam by KPT

KrakJam by KPT

KrakJam by KPT

Easily customize your share description with the Shindig theme!

REGULAMIN KRAKJAM 2023

REGULAMIN KONKURSU KRAKJAM 2023

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec wydarzenia KrakJam 2023, której Organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30-294 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000058058, kapitał zakładowy 17.567.000,00zł, NIP 675-11-57-834.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a) KrakJam 2023 – Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 3 lutego – 5 lutego 2023r. w Krakowie w godzinach od 18:00 w dniu 3 lutego do godziny 20:00 w dniu 5 lutego 2023 r.

b) Organizator – Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30-294 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000058058, kapitał zakładowy 17.567.000,00zł, NIP 675-11-57-834

c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała zakupu biletu na Wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej https://krakjam.pl/ i która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, projektowania, prowadzenia projektów lub inne związane z branżą gier.

d) Istnieje możliwość wzięcia udziału w KrakJamie przez osoby niepełnoletnie pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody podpisanej przez opiekuna prawnego. Wzór znajduje się na https://krakjam.pl

§ 2

[ZGŁOSZENIE UDZIAŁU]

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się jednoetapowo od 4 do 26 stycznia 2023 r. (do godziny 23:59) w cenie 60 zł lub do wyczerpania puli biletów.
 3. Uczestnicy w dniu rozpoczęcia Wydarzenia zostaną podzieleni na zespoły. Każdy zespół będzie składał się z nie więcej niż 5 (pięciu) Uczestników.
 4. Uczestnicy KrakJam 2023 we własnym zakresie zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby swojego udziału w Wydarzeniu.
 5. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Wydarzenia.
 6. Zarejestrowany uczestnik może otrzymać podczas Wydarzenia materiały informacyjne, gadżety reklamowe.

§ 3

[PRZEBIEG HACKATHONU]

 1. KrakJam 2023 rozpocznie się w dniu 3 lutego 2023 r. o godzinie 18:00, a zakończy się w dniu 5 lutego 2023 r. o godzinie 20:00.
 2. Organizator w trakcie KrakJam 2023 zapewni:
  1. dostęp do Internetu za pomocą sieci wi-fi;
  2. zasilanie elektryczne;
  3. wyżywienie oraz napoje;
  4. nocleg.
 3. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz innych niezbędnych mu do udziału w Wydarzeniu narzędzi.
 4. Prezentacja projektów stworzonych przez poszczególne zespoły odbędzie się w dniu 5 lutego 2023 r. w godzinach 19:00 – 20:00.

§ 4

[WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD]

 1. Po zakończeniu KrakJamu 2023 Uczestnicy zaprezentują swoje prace, a następnie eksperckie jury wybierze zwycięzców.
 2. W ramach KrakJam 2023 przewidziane są nagrody rzeczowe. Informacje o nagrodach znajdą się na stronie https://krakjam.pl/. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia związane z wydaniem nagród w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Organizator.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.

§ 5

[WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA]

 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Wydarzenia są Uczestnicy.
 2. Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas KrakJam 2023 oraz, że te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 4. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie powstałych w trakcie KrakJamu projektów przez Partnerów, Sponsorów.

§ 6

[PŁATNOŚCI]

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Wydarzeniu zgodnie z punktem II niniejszego Regulaminu, podpunkt 2.
 2. Sprzedaż biletów prowadzona jest poprzez system Evenea zarządzany przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203, Kapitał zakładowy: 27 300 zł (w pełni opłacony). Adres do korespodencji: EventLabs Sp. z o.o., Łucka 18/76, 00-845 Warszawa. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Zwrot biletów możliwy jest w miesiącu, w którym został zakupiony. Nie jest możliwy zwrot biletów po wydarzeniu.
 4. W celu realizacji zwrotu należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem info@krakjam.pl.

§ 7

[OCHRONA PRAW OSOBOWYCH]

Dane osobowe będą przetwarzane przez Krakowski Park Technologiczny w celu realizacji wydarzenia KrakJam 2023,

 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, kontakt e-mail: biuro@kpt.krakow.pl,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@kpt.krakow.pl,
 3. Dane osobowe Uczestnika Wydarzenia będą przetwarzane w celu: 

a. zawarcia i realizacji umowy, w tym prowadzenia kontaktu, dokonania rejestracji, przygotowania listy obecności, administracyjnej obsługi wydarzenia pn. „KrakJam” i realizacji płatności (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO),

b. otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych, dotyczących działalności Administratora, wyłącznie na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c. rozpowszechniania wizerunku w zakresie umieszczania zdjęć i nagrań z przebiegu Wydarzenia w serwisach internetowych Administratora (media społecznościowe oraz strona internetowa), w ramach działań informacyjnych i promocyjnych, wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d. przechowywania/archiwizowania dokumentacji w zakresie umów i dokumentów dla celów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w tym do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Usunięcia danych osobowych,
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt a-f powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 • Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. organizatorom i patronom konferencji, dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 • Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

§ 8

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW]

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.

§ 9

[ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH]

Danych użytych do transakcji zakupu biletu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku/ faktury.

§ 10

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Koszt przejazdu na wydarzenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, lub przełożenia Wydarzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Akceptacja Regulaminu Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
 5. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres info@krakjam.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2023 r.

Regulamin do pobrania w wersji PDF