KrakJam by KPT

KrakJam by KPT

KrakJam by KPT

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Regulamin KrakJam 2020

Regulamin Krakjam 2020

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec wydarzenia KrakJam 2020, której Organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30-294 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000058058, kapitał zakładowy 17.567.000,00zł, NIP 675-11-57-834.
 • Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 • KrakJam 2020 – Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2020r. w Krakowie w godzinach od 16:00 w dniu 31 stycznia do godziny 20:00 w dniu 2 lutego 2020 r.
 • Organizator – Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60, 30-294 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000058058, kapitał zakładowy 17.567.000,00zł, NIP 675-11-57-834
 • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała zakupu biletu na Wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej
  https://evenea.pl/event/krakjam2020/ i która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, projektowania, prowadzenia projektów lub inne związane z branżą gier.
 • Istnieje możliwość wzięcia udziału w KrakJamie przez osoby niepełnoletnie pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.
 1. Zgłoszenie udziału
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 3. Rejestracja na Wydarzenie odbędzie się w dwóch etapach:

I etap od 4 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59) w cenie 50 zł lub do wyczerpania puli biletów.

II etap od 7 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59) w cenie 60 zł lub do wyczerpania puli biletów.

 • Uczestnicy w dniu rozpoczęcia Wydarzenia zostaną podzieleni na zespoły. Każdy zespół będzie składał się z nie więcej niż 5 (pięciu) Uczestników.
 • Uczestnicy KrakJam 2020 we własnym zakresie zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby swojego udziału w Wydarzeniu.
 • Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Wydarzenia
 • Zarejestrowany uczestnik może otrzymać podczas Wydarzania materiały informacyjne, gadżety reklamowe.
 1. Przebieg Hackathonu
 2. KrakJam 2020 rozpocznie się w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00, a zakończy się w dniu . 2 lutego 2020 r. o godzinie 20:00.
 3. Organizator w trakcie KrakJam 2020 zapewni:
  1. dostęp do Internetu za pomocą sieci wi-fi;
  1. zasilanie elektryczne;
  1. wyżywienie oraz napoje;
  1. nocleg.
 4. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz innych niezbędnych mu do udziału w Wydarzeniu narzędzi.
 5. Prezentacja projektów stworzonych przez poszczególne zespoły odbędzie się w dniu 2 lutego 2020 r. w godzinach 19:00 – 20:00.
 1. Wybór Zwycięzców oraz Przyznanie Nagród
 2. Po zakończeniu KrakJamu 2020 Uczestnicy zaprezentują swoje prace, a następnie wybiorą zwycięzców przez głosowanie na najlepszy projekt.
 3. W ramach KrakJam 2020 przewidziane są nagrody rzeczowe. Informacje o nagrodach znajdą się na stronie http://krakjam.pl/. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia związane z wydaniem nagród w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Organizator.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.
 • Własność Intelektualna
 • Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Wydarzenia są Uczestnicy.
 • Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas KrakJam 2020 oraz, że te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 • Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie powstałych w trakcie KrakJamu projektów przez Partnerów, Sponsorów.
 • Płatności
 • Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Wydarzeniu zgodnie z punktem II niniejszego Regulaminu, podpunkt 2.
 • Sprzedaż biletów prowadzona jest poprzez system Evenea zarządzany przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203, Kapitał zakładowy: 27 300 zł (w pełni opłacony). Adres do korespodencji: EventLabs Sp. z o.o., Łucka 18/76, 00-845 Warszawa. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 • Zwrot biletów możliwy jest w miesiącu, w którym został zakupiony. Nie jest możliwy zwrot biletów po wydarzeniu.
 • W celu realizacji zwrotu należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem info@krakjam.pl.
 • Ochrona danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Krakowski Park Technologiczny w celu realizacji wydarzenia KrakJam 2020, zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych opublikowana na stronie internetowej: http://www.kpt.krakow.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/

 •  Odpowiedzialność Uczestników
 • Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
 1. Zmiany danych osobowych

Danych użytych do transakcji zakupu biletu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku/ faktury.

 • Postanowienia końcowe
 • Koszt przejazdu na wydarzenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, lub przełożenia Wydarzenia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Akceptacja Regulaminu Wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
 • Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres info@krakjam.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.12.2020r.